Version 4 - 31-08-2018
Jit-Danmark ApS (herefter JIT)

Oprettelse

For at oprette en konto hos JIT skal du afgive oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail. Hvis der fx er problemer med et køb, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

Gratis test-SMS'er

JIT forbeholder sig ret til ikke at tildele gratis test-SMS'er hvis:

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visakort, Eurocard og Mastercard m.fl. Al kommunikation mellem dig og JIT foregår krypteret. Dine kortoplysninger sendes direkte til nets, og ingen andre end dig og nets kan se dem. JIT gemmer ikke kortoplysningerne. JIT udsender kun regninger til erhvervskunder, ikke til privatkunder. Specifikation af kundens forbrug er tilgængelige på kundens personlige side på JITs hjemmeside. Betaling sker i danske kroner.

Kunden kan på kundens egen side på websitet hele tiden se sin saldo. Hvis saldoen på kundens konto hos JIT nærmer sig 0 kr., vil JIT så vidt muligt senest 24 timer efter, at det forudbetalte beløb er opbrugt, sende en meddelelse pr. e-mail til kunden herom. JIT kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle følger heraf.
Minimumsbeløb til indsættelse på en JIT-konto er 50 kr.

Krav til afsendertekst

Hvis du angiver en tekst som afsender, er det et krav at teksten ikke kan forveksles med et registret firmanavn (med mindre du repræsenterer firmaet) eller offentlig instans/myndighed.
Brug ikke tekster som Politi, Falck, SKAT eller lignende! Heller ikke for sjov.
Brug din sunde fornuft når du vælger en afsendertekst. Hvis du er i tvivl, så send os en mail på support@jitbesked.dk.
Se iøvrigt afsnittet om misbrug herunder.

Ved misbrug af JIT

Ved misbrug af vores service, forbeholder JIT sig ret til at lukke kontoen uden varsel.

Ved misbrug forstås :
  • Chikane af tredje person
  • Foregivelse af at være en anden person eller instans end man i virkeligheden er over for tredie person
  • Brug af stjålet kredit-informationer
  • Anonyme beskeder om utroskab og andre private forhold - herunder mobning
  • Brug af JIT til SPAM, Phishing, SMS flooding eller lignende
  • Forsøg på at omgå JITs sikkerhedsprocedure
Hvis JIT modtager en klage angående misbrug, og vi kan konstatere at vores handelsbetingelser ikke har været overholdt, vil vi så vidt vi finder det rimeligt samarbejde med forurettede, og kan i yderste konsekvens udlevere email-oplysninger m.v. på den der har foretaget misbruget.

Ved at acceptere vores handelsbetingelser, giver du samtidig samtykke til dette.

Markedsføringsloven og Datatilsynet

Det er afsenderens ansvar at beskeder der sendes med JIT, er i tråd med dansk markedsføringslov og datatilsynets bestemmelser om personfølsomme data.
Hvis du er i tvivl, så se nærmere på hhv. markedsforingsloven.dk og datatilsynet.dk

Administrationsomkostninger

Der opkræves ikke administrationsgebyr direkte fra betaleren.

Gebyrer ved betaling

Brugen af kreditkort pålægges ikke gebyrer.

Refundering

Købte sms’er refunderes kun ved skriftlig opsigelse. Beløb under 100 kr. refunderes ikke da omkostningerne hertil overstiger dette beløb. Hvis du har købt en SMS-pakke, fratrækkes bonusbeløbet før kontoen gøres op. Opgørelsesgebyret er 100 kr. inkl moms. Evt. opkrævet gebyrer refunderes ikke.

2-års regel

Såfremt der ikke har været aktivitet på en konto i 2 år, lukkes kontoen uden varsel. For at danne "aktivitet" er det nok at sende en besked, eller blot at logge på kontoen.

Reklamation

Enhver form for reklamation der vedrører JIT og brugen heraf skal rettes direkte til JIT. Er der imidlertid noget, du er utilfreds med i forbindelse med din betaling, skal du straks kontakte JIT på info@jitbesked.dk.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@jitbesked.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr (Online Dispute Resolution)
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse info@jitbesked.dk

Forbehold

JIT tager forbehold for fejl i de listede priser.

Kritiske systemer

JIT må ikke benyttes til formål hvor det er af kritisk betydning at en besked når frem. Med kritisk betydning menes fx at det er forbundet med økonomisk tab, eller måske ligefrem helbred hvis en besked ikke når frem som ventet. Der er mange led involveret i at sende en SMS, og JIT kan ikke garantere at alle implicerede parter altid er oppe og fungerer korrekt. JIT gør dog alt hvad der er i vores magt for at sikre et stabilt system.

Enkelte numre kan ikke nås

Af tekniske årsager der er uden for JITs kontrol, kan vi desværre ikke sende beskeder til IP-telefoner og visse porterede numre. Hvis du er i tvivl om en nummerserie kan nås, så kontakt os, og så udfører vi en hurtig test.

Indsamling og brug af informationer

JIT er eneindehaver af de informationer, der indsamles på dette web-site. Oplysningerne videresælges ikke eller udnyttes på anden måde, end hvad der fremgår af nedenstående retningslinjer.

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når JIT har registreret og modtaget betaling.

Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse

JIT kan ved oprettelsen af en kundekonto eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis JIT ved oprettelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er JIT berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af JIT. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden.

Erstatningsansvar

JIT er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af JIT eller nogen, som JIT har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: JIT påtager sig ikke ansvar for uvedkommende brug af kundens forbindelser til mobiltjenesten.

Opsigelse

Kunden kan med omgående virkning opsige aftalen. Det samme gælder eventuelle tillægsaftaler om abonnementsformer eller tillægsydelser mv., medmindre andet fremgår af eventuelle særskilte tillægsvilkår. Opsigelse og sletning af kundens data skal ske ved skriftlig henvendelse til JIT eller på kundens personlige side på (www.jitbesked.dk).
JIT bekræfter skriftligt kundens opsigelse via e-mail.
Kunden vil ved opsigelse få returneret eventuelt forudbetalte beløb ca. 30 dage efter JITs modtagelse af opsigelsen. Beløbet udbetales til et bankkontonummer, som kunden skal oplyse overfor JIT. JIT er berettiget til at opkræve gebyr for udbetaling i anden form end bankoverførelse.
JIT kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til mobiltjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse.
JIT kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis JIT ophører med at udbyde SMS-tjenesten.
Hvis JIT helt eller delvist ophører med at udbyde service eller tillægsydelser, funktioner eller faciliteter, som JIT ikke er forpligtet til at udbyde, kan JIT opsige abonnementsaftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel.

Force majeure

JIT er ikke forpligtet til at yde erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for JITs kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt JITs egne medarbejdere.

Henvendelse til JIT

Du kan henvende dig til JIT via e-post eller almindeligt brev. Så snart henvendelsen er færdigbehandlet slettes alle informationer indeholdt i meddelelsen.

Henvendelse fra JIT

Ved at oprette en profil hos JIT, accepterer du samtidig at modtage et nyhedsbrev pr. e-mail når der er ændringer eller nye tiltag. Nyhedsbrevet vil alene indeholde informationer om JIT, og ikke reklamer fra andre firmaer. Antallet holdes på et minimum, typisk mellem 4 og 8 om året.

Cookies

En cookie er det programmel som lagres på internet-brugerens harddisk. Den indeholder informationer om brugerens pc'er. Brugen af cookies er ikke forbundet med indsamling af personidentificerbare oplysninger. Når du lukker for browseren forsvinder cookien igen. Vi anvender cookies for at kunne identificere din pc'er igennem købsproccessen. Hvis du vælger at indstille din browser så den ikke modtager cookies, kan du godt bevæge dig rundt på web-sitet, men du har ikke mulighed for at købe sms’er.

Log filer

Vi logger IP-adresser (en slags computerens cpr. nummer) for at administrere web-sitet, håndtere købsprocessen, indsamle demografiske informationer om brugerne med mere. IP-adresser indeholder ingen personidentificerbare oplysninger.

Videregivelse

Vi videregiver ikke indsamlede demografiske oplysninger til vore samarbejdspartnere. Disse informationer kan på ingen måde anvendes til at identificere en person. JITs generelle politik er, at oplysninger om kunder ikke videregives.

Links

Dette web-site kan indeholde flere links. Du skal være opmærksom på, at JIT ikke er ansvarlig for administrationen og behandlingen af personoplysninger på disse link-sider. Vi opfordrer derfor alle vores brugere til, at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores site og til altid at læse det pågældende sites politik for behandling af personoplysninger. De retningslinjer der her er beskrevet gælder alene for behandlingen af personoplysninger på dette web-site.

Sikkerhed

På vores web-site iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Når du bliver bedt om at indtaste følsomme oplysninger som for eksempel betalingskortnummer og udløbsdato, sker indtastningen krypteret med den bedste krypterings-software på markedet - pt. er det SSL (Secure Socket Layer). Ønsker du at vide mere om SSL kan du besøge www.betaling.dk

Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte følsomme oplysninger on-line. Desuden gør vi alt, hvad der står i vores magt for at beskytte informationerne off-line.

Sletning

Du har altid mulighed for at få slettet oplysninger/informationer, som JIT opbevarer om dig. Du skal blot sende en anmodning om at blive slettet til support@jitbesked.dk sammen med dit navn og din adresse.

Ændringer af vilkår og priser

Vi forbeholder os ret til at ændre de oven over beskrevne retningslinjer. Eventuelle ændringer vil altid fremgå af web-sitet Ændrer vi vores politik for behandling af personoplysninger, vil alle registrerede brugere blive orienteret om det via e-post. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter mv., kan ske uden varsel ved indførelse i JITs prisliste.